Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden vertrouwelijke persoonsgegevens verkregen. Dit Privacy Statement beschrijft de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

UW DOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Alleen met uw toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Uw medisch dossier zal volgens de WGBO 15 jaar bewaard worden, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

Uw naam, adres en woonplaats.

Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.

De datum van de behandeling en een omschrijving van de behandeling.

De zorgnota’s maken deel uit van mijn financiële administratie. Deze administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door mijn boekhouder (Pronto Administratie en Advies) waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

WETGEVING

De verwerking van en de omgang met uw persoonlijke gegevens geschiedt volgens de actuele wet- en regelgeving. Relevant in deze zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer informatie vindt u op de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens en van de Overheid.